Người tạo người dùng chuẩn bị

public class CreateUserPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.CreateUserPreparer


Trình chuẩn bị mục tiêu để tạo người dùng và dọn dẹp nó ở cuối.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

CreateUserPreparer ()

Phương pháp công cộng

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Người tạo người dùng chuẩn bị

public CreateUserPreparer ()

Phương pháp công cộng

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException