Thiết bịHành độngTargetPreparer

public class DeviceActionTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer implements ITestLoggerReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceActionTargetPreparer


ITargetPreparer để thực hiện các hành động của thiết bị.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceActionTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

Tiêm phiên bản ITestLogger

void setUp ( TestInformation testInfo)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Thiết bịHành độngTargetPreparer

public DeviceActionTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

setTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

Tiêm phiên bản ITestLogger

Thông số
testLogger ITestLogger

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
TargetSetupError