DeviceBuildInfoInjector

public class DeviceBuildInfoInjector
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceBuildInfoInjector


ITargetPreparer ที่แทรกข้อมูลเมตา DeviceBuildDescriptor ลงใน IBuildInfo

มีไว้เพื่อใช้สำหรับประเภทบิลด์ "ที่ไม่ได้รวมกลุ่ม" ซึ่งต้องการให้ผู้รายงานการทดสอบใช้ข้อมูลเมตาเกี่ยวกับการทดสอบแพลตฟอร์มอุปกรณ์ที่เรียกใช้

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

DeviceBuildInfoInjector ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)

ผู้สร้างสาธารณะ

DeviceBuildInfoInjector

public DeviceBuildInfoInjector ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

พ่น
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError