Trình dọn dẹp thiết bị

public class DeviceCleaner
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceCleaner


Thực hiện khởi động lại hoặc định dạng dưới dạng hành động dọn dẹp sau khi kiểm tra và tùy ý tắt màn hình

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceCleaner ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Phương pháp được bảo vệ

void clean ( ITestDevice device)

Thực hiện hành động dọn dẹp theo sau là hành động dọn dẹp sau

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình dọn dẹp thiết bị

public DeviceCleaner ()

Phương pháp công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException

Phương pháp được bảo vệ

lau dọn

protected void clean (ITestDevice device)

Thực hiện hành động dọn dẹp theo sau là hành động dọn dẹp sau

Thông số
device ITestDevice

Ném
DeviceNotAvailableException