Chủ sở hữu thiết bịTargetPreparer

public class DeviceOwnerTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceOwnerTargetPreparer


ITargetPreparer thiết lập thành phần chủ sở hữu thiết bị.

Chủ sở hữu thiết bị và hồ sơ hiện tại cũng như người dùng phụ sẽ bị xóa trước khi chủ sở hữu thiết bị mới được đặt.

Khi chia nhỏ, chủ sở hữu thiết bị sẽ bị xóa.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceOwnerTargetPreparer ()

Phương pháp công cộng

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Chủ sở hữu thiết bịTargetPreparer

public DeviceOwnerTargetPreparer ()

Phương pháp công cộng

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

Thông số
configuration IConfiguration

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException