Thiết BịChuỗiPusher

public class DeviceStringPusher
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceStringPusher


Trình chuẩn bị đích để ghi một chuỗi vào một tệp.

Nếu tệp đã tồn tại, thao tác này sẽ khôi phục phiên bản cũ khi bị hỏng.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

DeviceStringPusher ()

Phương thức công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

nhà thầu công cộng

Thiết BịChuỗiPusher

public DeviceStringPusher ()

Phương thức công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

ném
DeviceNotAvailableException