DeviceStringPizer

public class DeviceStringPusher
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceStringPizer


Trình chuẩn bị mục tiêu để ghi một chuỗi vào một tập tin.

Nếu tệp đã tồn tại, thao tác này sẽ khôi phục phiên bản cũ khi gỡ bỏ.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceStringPusher ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceStringPizer

public DeviceStringPusher ()

Phương pháp công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException