Cần gạt thiết bị

public class DeviceWiper
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceWiper


ITargetPreparer xóa sạch dữ liệu người dùng

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

protected boolean mUseErase

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceWiper ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

Lĩnh vực

mUseErase

protected boolean mUseErase

Nhà thầu xây dựng công cộng

Cần gạt thiết bị

public DeviceWiper ()

Phương pháp công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError