Trình chuẩn bị hệ thống động

public class DynamicSystemPreparer
extends BaseTargetPreparer implements ILabPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DynamicSystemPreparer


ITargetPreparer thiết lập hình ảnh hệ thống trên bản dựng thiết bị bằng Bản cập nhật hệ thống động.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

DynamicSystemPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

Thực hiện thiết lập mục tiêu để thử nghiệm.

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Thực hiện việc dọn dẹp/phân hủy mục tiêu sau khi thử nghiệm.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình chuẩn bị hệ thống động

public DynamicSystemPreparer ()

Phương pháp công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thực hiện thiết lập mục tiêu để thử nghiệm.

Thông số
testInfo TestInformation : TestInformation của lệnh gọi.

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thực hiện việc dọn dẹp/phân hủy mục tiêu sau khi thử nghiệm.

Thông số
testInfo TestInformation : TestInformation của lệnh gọi.

e Throwable : nếu lệnh gọi kết thúc bằng một ngoại lệ, đây sẽ là ngoại lệ bị bắt ở cấp độ Lệnh gọi. Nếu không, sẽ là null .

Ném
DeviceNotAvailableException