Tính năngFlagTargetPreparer

public class FeatureFlagTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.FeatureFlagTargetPreparer


Cập nhật DeviceConfig (cờ tính năng được điều chỉnh bởi dịch vụ từ xa).

Điều này có thể được sử dụng để tái tạo trạng thái của thiết bị (bằng cách chuyển tất cả các giá trị cờ vào một tệp bằng cách sử dụng `adb shell device_config list`) hoặc để bật/tắt hàng loạt cờ (thử nghiệm bật/tắt toàn bộ).

Cách sử dụng ví dụ:

 • Để sử dụng cho thử nghiệm bật/tắt toàn bộ, hãy chỉ định tệp cờ cần thiết:
  --flag-file=flag_file_path
 • Để ghi đè một hoặc nhiều cờ, hãy chỉ định giá trị của chúng (có thể kết hợp với tệp cờ):
  --flag-file=flag_file_path --flag-value=namespace/name=value
 • Để sử dụng cho việc kiểm tra khả năng đảo ngược, hãy chỉ định tệp all-on theo sau là tệp all-off và cho phép khởi động lại giữa hai tệp:
  --flag-file=all_on_file_path --flag-file=all_off_file_path --reboot-between-flag-files
      

Nên sử dụng kết hợp với DeviceSetup để tắt tính năng đồng bộ hóa DeviceConfig trong quá trình kiểm tra. Điều này có thể ghi đè lên những thay đổi do người chuẩn bị này thực hiện.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

FeatureFlagTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Tính năngFlagTargetPreparer

public FeatureFlagTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
        Throwable e)

Thông số
testInformation TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException