Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

FolderSaver

public final class FolderSaver
extends BaseTargetPreparer implements ITestLoggerReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.FolderSaver


Một ITargetPreparer kéo các thư mục ra khỏi thiết bị, nén và lưu nó vào phần phụ trợ ghi nhật ký.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

FolderSaver ()

Phương pháp công khai

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

Chèn phiên bản ITestLogger

void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Các nhà xây dựng công cộng

FolderSaver

public FolderSaver ()

Phương pháp công khai

setTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

Chèn phiên bản ITestLogger

Thông số
testLogger ITestLogger

thành lập

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException