Trình cài đặt ITestsZip

public interface ITestsZipInstaller

com.android.tradefed.targetprep.ITestsZipInstaller


Cài đặt các bài kiểm tra từ tệp zip kiểm tra (do hệ thống xây dựng xuất ra) trên thiết bị.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract void deleteData ( ITestDevice device)

Xóa tất cả các tệp/thư mục khỏi /data trên thiết bị được chỉ định, ngoại trừ những tệp bị loại khỏi danh sách bỏ qua.

abstract void pushTestsZipOntoData ( ITestDevice device, IDeviceBuildInfo deviceBuild)

Đẩy nội dung của tệp tests.zip vào phân vùng dữ liệu của thiết bị.

abstract void setDataWipeSkipList ( skipList) setDataWipeSkipList ( skipList)

Đặt danh sách các đường dẫn trong /data để tránh xóa.

abstract void setDataWipeSkipList (String... skipList)

Đặt danh sách các đường dẫn trong /data để tránh xóa.

Phương thức công khai

xóa dữ liệu

public abstract void deleteData (ITestDevice device)

Xóa tất cả các tệp/thư mục khỏi /data trên thiết bị được chỉ định, ngoại trừ những tệp bị loại khỏi danh sách bỏ qua.

Việc triển khai sẽ dừng thời gian chạy trên thiết bị. Rất khuyến khích khởi động lại thiết bị sau khi hoàn thành phương pháp này.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice để hành động

ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

pushTestsZipOntoData

public abstract void pushTestsZipOntoData (ITestDevice device, 
                IDeviceBuildInfo deviceBuild)

Đẩy nội dung của tệp tests.zip vào phân vùng dữ liệu của thiết bị.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice flash, giả định là ở chế độ adb.

deviceBuild IDeviceBuildInfo : IDeviceBuildInfo chứa zip kiểm tra để flash

ném
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
com.android.tradefed.targetprep.TargetSetupError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

setDataWipeSkipList

public abstract void setDataWipeSkipList ( skipList)

Đặt danh sách các đường dẫn trong /data để tránh xóa.

Thông số
skipList : danh sách các thư mục cần bỏ qua.

Lưu ý rằng mức độ chi tiết của danh sách bỏ qua là con trực tiếp của /data .

setDataWipeSkipList

public abstract void setDataWipeSkipList (String... skipList)

Đặt danh sách các đường dẫn trong /data để tránh xóa.

Thông số
skipList String : danh sách các thư mục cần bỏ qua.

Lưu ý rằng mức độ chi tiết của danh sách bỏ qua là con trực tiếp của /data .