Cài đặtBuildEnvApkThiết lập

public class InstallBuildEnvApkSetup
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.InstallBuildEnvApkSetup


Một ITargetPreparer cài đặt một hoặc nhiều gói ứng dụng thử nghiệm từ env bản dựng nền tảng Android.

Sử dụng biến env ANDROID_PRODUCT_OUT để xác định vị trí cho apks bản dựng.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

InstallBuildEnvApkSetup ()

Phương thức công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

nhà thầu công cộng

Cài đặtBuildEnvApkThiết lập

public InstallBuildEnvApkSetup ()

Phương thức công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError