Cài đặtBuildEnvApkSetup

public class InstallBuildEnvApkSetup
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.InstallBuildEnvApkSetup


ITargetPreparer cài đặt một hoặc nhiều gói ứng dụng thử nghiệm từ môi trường xây dựng nền tảng Android.

Sử dụng biến env ANDROID_PRODUCT_OUT để xác định vị trí cho các gói ứng dụng bản dựng.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

InstallBuildEnvApkSetup ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Cài đặtBuildEnvApkSetup

public InstallBuildEnvApkSetup ()

Phương pháp công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError