Trình chuẩn bị thất bại đã biết

public class KnownFailurePreparer
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.KnownFailurePreparer


Trình chuẩn bị mục tiêu bỏ qua việc thử lại lỗi đã biết.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

KnownFailurePreparer ()

Phương pháp công cộng

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

void setUp ( TestInformation testInfo)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình chuẩn bị thất bại đã biết

public KnownFailurePreparer ()

Phương pháp công cộng

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

Thông số
configuration IConfiguration

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError