LocalEmulatorSnapshot

public class LocalEmulatorSnapshot
extends BaseEmulatorPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.BaseEmulatorPreparer
com.android.tradefed.targetprep.LocalEmulatorSnapshot


TargetPreparer nhằm mục đích tạo ảnh chụp nhanh trình giả lập rõ ràng từ môi trường xây dựng/phát triển Android

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

LocalEmulatorSnapshot ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Nhà thầu xây dựng công cộng

LocalEmulatorSnapshot

public LocalEmulatorSnapshot ()

Phương pháp công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Thông số
testInformation TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException