Mô-đun OemTargetPreparer

public class ModuleOemTargetPreparer
extends InstallApexModuleTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestAppInstallSetup
com.android.tradefed.targetprep.suite.SuiteApkInstaller
com.android.tradefed.targetprep.InstallApexModuleTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.ModuleOemTargetPreparer


Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ModuleOemTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

Thực hiện thiết lập mục tiêu để thử nghiệm, đẩy các mô-đun để thay thế các mô-đun tải trước

Nhà thầu xây dựng công cộng

Mô-đun OemTargetPreparer

public ModuleOemTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thực hiện thiết lập mục tiêu để thử nghiệm, đẩy các mô-đun để thay thế các mô-đun tải trước

Thông số
testInfo TestInformation : TestInformation của lệnh gọi.

Ném
TargetSetupError nếu xảy ra lỗi nghiêm trọng khi thiết lập môi trường
BuildError Nếu xảy ra lỗi do quá trình xây dựng đang được chuẩn bị
DeviceNotAvailableException nếu thiết bị không phản hồi