Người chuẩn bị hoàn hảo

public class PerfettoPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.PerfettoPreparer


Trình chuẩn bị Perfetto đẩy tệp cấu hình vào thiết bị tại một vị trí tiêu chuẩn mà perfetto có quyền truy cập.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

PerfettoPreparer ()

Phương thức công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

nhà thầu công cộng

Người chuẩn bị hoàn hảo

public PerfettoPreparer ()

Phương thức công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

ném
DeviceNotAvailableException