Khởi động lạiTargetPreparer

public final class RebootTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RebootTargetPreparer


Trình chuẩn bị mục tiêu khởi động lại thiết bị.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

RebootTargetPreparer ()

Phương pháp công cộng

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Khởi động lạiTargetPreparer

public RebootTargetPreparer ()

Phương pháp công cộng

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException