RemoveSystemAppPreparer

public class RemoveSystemAppPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RemoveSystemAppPreparer


ITargetPreparer để xóa gói ứng dụng khỏi phân vùng hệ thống trước khi chạy thử. Lưu ý rằng thiết bị được khởi động lại trước khi thực hiện kiểm tra thực tế, do đó phân vùng hệ thống vẫn ở chế độ chỉ đọc trong quá trình chạy kiểm tra.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

RemoveSystemAppPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInformation)

Nhà thầu xây dựng công cộng

RemoveSystemAppPreparer

public RemoveSystemAppPreparer ()

Phương pháp công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

Ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError