RunhostScriptTargetPreparer

public class RunHostScriptTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunHostScriptTargetPreparer


Trình chuẩn bị mục tiêu thực thi tập lệnh trước khi chạy thử nghiệm. Tập lệnh có thể tham chiếu số sê-ri của thiết bị bằng biến môi trường ANDROID_SERIAL.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

RunHostScriptTargetPreparer ()

Phương pháp công cộng

final void setUp ( TestInformation testInfo)

Nhà thầu xây dựng công cộng

RunhostScriptTargetPreparer

public RunHostScriptTargetPreparer ()

Phương pháp công cộng

cài đặt

public final void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError