RunOnSystemUserTargetPreparer

public class RunOnSystemUserTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunOnSystemUserTargetPreparer


ITargetPreparer đánh dấu rằng các bài kiểm tra nên được chạy trên người dùng (chứ không phải người dùng hiện tại).

Theo mặc định, điều này sẽ chuyển đổi người dùng để người dùng hệ thống ở phía trước.

Khi chạy trên thiết bị có người dùng hệ thống không có giao diện người dùng, người dùng sẽ không bị chuyển đổi theo mặc định nhưng các bài kiểm tra sẽ vẫn chạy trên người dùng đó.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

RunOnSystemUserTargetPreparer ()

Phương pháp công cộng

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Nhà thầu xây dựng công cộng

RunOnSystemUserTargetPreparer

public RunOnSystemUserTargetPreparer ()

Phương pháp công cộng

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException