SideloadOtaTargetPreparer

public class SideloadOtaTargetPreparer
extends DeviceUpdateTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceBuildInfoBootStrapper
com.android.tradefed.targetprep.DeviceUpdateTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.SideloadOtaTargetPreparer


Trình chuẩn bị mục tiêu thực hiện sideload của gói OTA được chỉ định, áp dụng gói, đợi thiết bị khởi động và thêm thuộc tính bản dựng thiết bị để sử dụng làm thông tin bản dựng

Trình chuẩn bị mục tiêu này giả định rằng thiết bị sẽ ở chế độ adb thông thường khi khởi động và sẽ đảm bảo rằng thiết bị thoát ở chế độ tương tự nhưng với bản dựng mới hơn được áp dụng. Bất kỳ chuyển đổi trạng thái thiết bị không mong muốn nào trong quá trình này sẽ được báo cáo là TargetSetupError và áp dụng tương tự cho bất kỳ lỗi tải phụ OTA nào được phát hiện.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

SideloadOtaTargetPreparer ()

phương pháp được bảo vệ

File getDeviceUpdateImage ()

Cung cấp một phiên bản ERROR(/File) đại diện cho tệp hình ảnh thiết bị được sử dụng để cập nhật

void performDeviceUpdate (File deviceUpdateImage, ITestDevice device)

Thực hiện sideload của gói OTA

void postUpdateActions (File deviceUpdateImage, ITestDevice device)

Đợi thiết bị chuyển từ sideload sang recovery, sau đó khởi động lại vào không gian người dùng

void preUpdateActions (File deviceUpdateImage, ITestDevice device)

Khởi động lại thiết bị vào chế độ sideload để chuẩn bị

nhà thầu công cộng

SideloadOtaTargetPreparer

public SideloadOtaTargetPreparer ()

phương pháp được bảo vệ

getDeviceUpdateImage

protected File getDeviceUpdateImage ()

Cung cấp một phiên bản ERROR(/File) đại diện cho tệp hình ảnh thiết bị được sử dụng để cập nhật

trả lại
File

thực hiệnCập nhật thiết bị

protected void performDeviceUpdate (File deviceUpdateImage, 
        ITestDevice device)

Thực hiện sideload của gói OTA

ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

postUpdateActions

protected void postUpdateActions (File deviceUpdateImage, 
        ITestDevice device)

Đợi thiết bị chuyển từ sideload sang recovery, sau đó khởi động lại vào không gian người dùng

ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

preUpdateActions

protected void preUpdateActions (File deviceUpdateImage, 
        ITestDevice device)

Khởi động lại thiết bị vào chế độ sideload để chuẩn bị

ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError