TestSystemAppInstallThiết lập

public class TestSystemAppInstallSetup
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestSystemAppInstallSetup


ITargetPreparer cài đặt một hoặc nhiều ứng dụng từ thư mục IDeviceBuildInfo.getTestsDir() vào phân vùng /system trên thiết bị.

Yêu cầu gốc adb

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

TestSystemAppInstallSetup ()

Phương thức công khai

void addTestFileName (String fileName)

Thêm một tệp vào danh sách apks để cài đặt

void setUp ( TestInformation testInfo)

nhà thầu công cộng

TestSystemAppInstallThiết lập

public TestSystemAppInstallSetup ()

Phương thức công khai

addTestFileName

public void addTestFileName (String fileName)

Thêm một tệp vào danh sách apks để cài đặt

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError