Kiểm traPairingPreparer

public class CheckPairingPreparer
extends CompanionAwarePreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.companion.CompanionAwarePreparer
com.android.tradefed.targetprep.companion.CheckPairingPreparer


CompanionAwarePreparer xác minh liên kết BT giữa thiết bị chính và thiết bị đồng hành

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

CheckPairingPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Kiểm traPairingPreparer

public CheckPairingPreparer ()

Phương pháp công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError