Ghép nốiMultiTargetPreparer

public class PairingMultiTargetPreparer
extends BaseMultiTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.multi.PairingMultiTargetPreparer


Trình chuẩn bị đa mục tiêu giúp ghép nối (và kết nối) Bluetooth giữa hai thiết bị.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

PairingMultiTargetPreparer ()

Phương thức công khai

void setUp ( TestInformation testInformation)

nhà thầu công cộng

Ghép nốiMultiTargetPreparer

public PairingMultiTargetPreparer ()

Phương thức công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError