Chế độ có thể gập lại

public class FoldableModePreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.suite.FoldableModePreparer


Trình chuẩn bị mục tiêu có thể chuyển đổi trạng thái có thể gập lại của thiết bị.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

FoldableModePreparer ()
FoldableModePreparer (long stateIdentifier)

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Chế độ có thể gập lại

public FoldableModePreparer ()

Chế độ có thể gập lại

public FoldableModePreparer (long stateIdentifier)

Thông số
stateIdentifier long

Phương pháp công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Thông số
testInformation TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException