Trình trợ giúp đồng bộ hóa thiết bị

public class DeviceSyncHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.sync.DeviceSyncHelper


Trình trợ giúp giúp đồng bộ hóa hình ảnh thiết bị mới với thiết bị. Những cải tiến trong tương lai: tính toán các tệp cần xóa và các tệp cần đẩy thay vì các thư mục đầy đủ.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceSyncHelper ( ITestDevice device, File targetFilesFolder)

Phương pháp công khai

boolean sync ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình trợ giúp đồng bộ hóa thiết bị

public DeviceSyncHelper (ITestDevice device, 
                File targetFilesFolder)

Thông số
device ITestDevice

targetFilesFolder File

Phương pháp công khai

đồng bộ hóa

public boolean sync ()

Trả lại
boolean

Ném
DeviceNotAvailableException