Abi

public class Abi
extends Object implements IAbi

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.Abi


Một lớp đại diện cho ABI.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

Abi (String name, String bitness)

Phương pháp công khai

boolean equals (Object obj)

static IAbi fromProto (ConfigurationDescription.Abi protoAbi)

Thao tác nghịch đảo từ toProto() để lấy lại đối tượng.

String getBitness ()

String getName ()

int hashCode ()

ConfigurationDescription.Abi toProto ()

Trả về biểu diễn nguyên mẫu của phiên bản Abi hiện tại.

String toString ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

Abi

public Abi (String name, 
                String bitness)

Thông số
name String

bitness String

Phương pháp công khai

bằng

public boolean equals (Object obj)

Thông số
obj Object

Trả lại
boolean

từProto

public static IAbi fromProto (ConfigurationDescription.Abi protoAbi)

Thao tác nghịch đảo từ toProto() để lấy lại đối tượng.

Thông số
protoAbi ConfigurationDescription.Abi

Trả lại
IAbi

getBitness

public String getBitness ()

Trả lại
String

lấy tên

public String getName ()

Trả lại
String

Mã Băm

public int hashCode ()

Trả lại
int

tớiProto

public ConfigurationDescription.Abi toProto ()

Trả về biểu diễn nguyên mẫu của phiên bản Abi hiện tại.

Trả lại
ConfigurationDescription.Abi

toString

public String toString ()

Trả lại
String