Iabi

public interface IAbi

com.android.tradefed.testtype.IAbi


Giao diện đại diện cho ABI đang được thử nghiệm.

Bản tóm tắt

Phương pháp công cộng

abstract String getBitness ()
abstract String getName ()
abstract ConfigurationDescription.Abi toProto ()

Trả về biểu diễn nguyên mẫu của phiên bản Abi hiện tại.

Phương pháp công cộng

getBitness

public abstract String getBitness ()

Trả lại
String Độ bit của ABI (ví dụ: 32, 64).

lấy tên

public abstract String getName ()

Trả lại
String Tên của ABI.

tớiProto

public abstract ConfigurationDescription.Abi toProto ()

Trả về biểu diễn nguyên mẫu của phiên bản Abi hiện tại.

Trả lại
ConfigurationDescription.Abi