Kiểm tra phần mềm đồng hành

public abstract class CompanionAwareTest
extends Object implements IRemoteTest , IDeviceTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.CompanionAwareTest


Lớp kiểm thử cơ bản gói gọn quá trình lấy và kiểm tra thiết bị đồng hành

Lớp con có thể gọi getCompanion() để lấy đồng hành được phân bổ. Phải được sử dụng cùng với việc triển khai CompanionAllocator

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

CompanionAwareTest ()

Phương pháp được bảo vệ

ITestDevice getCompanion ()

Tìm nạp thiết bị đồng hành được phân bổ cho thiết bị chính

Nhà thầu xây dựng công cộng

Kiểm tra phần mềm đồng hành

public CompanionAwareTest ()

Phương pháp được bảo vệ

nhận được đồng hành

protected ITestDevice getCompanion ()

Tìm nạp thiết bị đồng hành được phân bổ cho thiết bị chính

Trả lại
ITestDevice thiết bị đồng hành được phân bổ

Ném
RuntimeException nếu không có thiết bị đồng hành nào được phân bổ