IDeviceTest

public interface IDeviceTest

com.android.tradefed.testtype.IDeviceTest


Giao diện dành cho đối tượng cần tham chiếu đến ITestDevice .

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract ITestDevice getDevice ()

Lấy thiết bị đang được kiểm tra.

abstract void setDevice ( ITestDevice device)

Tiêm thiết bị đang được thử nghiệm.

Phương pháp công khai

lấy thiết bị

public abstract ITestDevice getDevice ()

Lấy thiết bị đang được kiểm tra.

Trả lại
ITestDevice ITestDevice

bộThiết bị

public abstract void setDevice (ITestDevice device)

Tiêm thiết bị đang được thử nghiệm.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice sẽ sử dụng