Trình kiểm tra mức pin của thiết bị

public class DeviceBatteryLevelChecker
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.DeviceBatteryLevelChecker


IRemoteTest kiểm tra mức sạc pin tối thiểu và đợi pin đạt đến ngưỡng sạc thứ hai nếu không có mức sạc tối thiểu.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceBatteryLevelChecker ()

Phương pháp công khai

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

Phương pháp được bảo vệ

void setResumeLevel (int level)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình kiểm tra mức pin của thiết bị

public DeviceBatteryLevelChecker ()

Phương pháp công khai

chạy

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

Thông số
testInfo TestInformation : Đối tượng TestInformation chứa thông tin hữu ích để chạy thử nghiệm.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener của kết quả kiểm tra

Ném
DeviceNotAvailableException

Phương pháp được bảo vệ

setResumeLevel

protected void setResumeLevel (int level)

Thông số
level int