Thử nghiệm giả mạo

public class FakeTest
extends Object implements IDeviceTest , IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.FakeTest


Một bài kiểm tra giả có mục đích là giúp dễ dàng tạo ra các kết quả kiểm tra lặp lại.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

FakeTest ()

Phương pháp công cộng

ITestDevice getDevice ()

Lấy thiết bị đang được kiểm tra.

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

void setDevice ( ITestDevice device)

Tiêm thiết bị đang được thử nghiệm.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Thử nghiệm giả mạo

public FakeTest ()

Phương pháp công cộng

lấy thiết bị

public ITestDevice getDevice ()

Lấy thiết bị đang được kiểm tra.

Trả lại
ITestDevice ITestDevice

chạy

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

Thông số
testInfo TestInformation : Đối tượng TestInformation chứa thông tin hữu ích để chạy thử nghiệm.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener của kết quả kiểm tra

Ném
DeviceNotAvailableException

bộThiết bị

public void setDevice (ITestDevice device)

Tiêm thiết bị đang được thử nghiệm.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice sẽ sử dụng