GTestListTestParser

public class GTestListTestParser
extends MultiLineReceiver

java.lang.Object
com.android.ddmlib.MultiLineReceiver
com.android.tradefed.testtype.GTestListTestParser


Trình phân tích cú pháp kết quả cho chế độ chạy thử gtest với tham số "--gtest_list_tests".

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

protected mTests

Nhà thầu xây dựng công cộng

GTestListTestParser (String testRunName, ITestInvocationListener listener)

Tạo GTestListTestParser cho một trình nghe.

Phương pháp công khai

void done ()

boolean getPrependFileName ()
boolean isCancelled ()

void processNewLines (String[] lines)

void setPrependFileName (boolean prepend)

Lĩnh vực

mTest

protected  mTests

Nhà thầu xây dựng công cộng

GTestListTestParser

public GTestListTestParser (String testRunName, 
                ITestInvocationListener listener)

Tạo GTestListTestParser cho một trình nghe.

Thông số
testRunName String : tên chạy thử để cung cấp cho ITestLifeCycleReceiver.testRunStarted(String, int)

listener ITestInvocationListener : thông báo về kết quả kiểm tra khi các bài kiểm tra đang thực hiện

Phương pháp công khai

xong

public void done ()

getPrependFileName

public boolean getPrependFileName ()

Trả lại
boolean

bị hủy

public boolean isCancelled ()

Trả lại
boolean

quá trìnhDòng mới

public void processNewLines (String[] lines)

Thông số
lines String

setPrependFileName

public void setPrependFileName (boolean prepend)

Thông số
prepend boolean