IRResumableTest

public interface IResumableTest
implements IRemoteTest

com.android.tradefed.testtype.IResumableTest


این رابط منسوخ شده است.
دیگه نیازی به این نیست

یک IRemoteTest که از از سرگیری یک آزمایش لغو قبلی از جایی که متوقف شد پشتیبانی می کند.

پیاده‌سازی‌ها باید یک متد IRemoteTest#run(ITestInvocationListener) ارائه دهند که بتواند وضعیت ثبت‌شده قبلی را به خاطر بسپارد، و در صورت فراخوانی مجدد، از جایی که اجرای قبلی متوقف شده بود، ادامه دهد.

خلاصه

روش های عمومی

abstract boolean isResumable ()

روش های عمومی

قابل ازسرگیری است

public abstract boolean isResumable ()

برمی گرداند
boolean true اگر آزمایش در حال حاضر از سر گرفته شود.