ITestCollector

public interface ITestCollector

com.android.tradefed.testtype.ITestCollector


Cung cấp hỗ trợ cho bộ sưu tập thử nghiệm; khi được đặt, người chạy thử nghiệm phải thực hiện chạy khô để thu thập các trường hợp thử nghiệm mà không thực sự thực hiện chúng.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract void setCollectTestsOnly (boolean shouldCollectTest)

Bật hoặc tắt chế độ thu bài kiểm tra

Phương thức công khai

setCollectTestsOnly

public abstract void setCollectTestsOnly (boolean shouldCollectTest)

Bật hoặc tắt chế độ thu bài kiểm tra