ITestFileFilterReceiver

public interface ITestFileFilterReceiver

com.android.tradefed.testtype.ITestFileFilterReceiver


Một trình chạy có thể nhận một tệp chỉ định thử nghiệm nào sẽ chạy và/hoặc không chạy.

Một thử nghiệm sẽ được chạy nếu nó được bao gồm trong testFile được cung cấp và không bị loại trừ bởi notTestFile hoặc bởi bộ lọc loại trừ được cung cấp cho người chạy thử nghiệm. Một trong hai tệp phải chứa danh sách tên kiểm tra được phân tách bằng dòng, được định dạng dưới dạng bộ lọc.

Định dạng của bộ lọc do trình chạy xác định và có thể được cấu trúc dưới dạng <package>, <package>.<class>, <package>.<class>#<method> hoặc <native_name>. Chúng thậm chí có thể là biểu thức chính quy.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

default File getExcludeTestFile ()

Trả về tệp chứa các bài kiểm tra bị loại trừ.

default File getIncludeTestFile ()

Trả về tệp chứa các bài kiểm tra đi kèm.

abstract void setExcludeTestFile (File testFile)

Đặt tệp thử nghiệm loại trừ.

abstract void setIncludeTestFile (File testFile)

Đặt tệp thử nghiệm bao gồm.

Phương pháp công khai

getExcludeTestFile

public File getExcludeTestFile ()

Trả về tệp chứa các bài kiểm tra bị loại trừ.

Trả lại
File

getIncludeTestFile

public File getIncludeTestFile ()

Trả về tệp chứa các bài kiểm tra đi kèm.

Trả lại
File

setExcludeTestFile

public abstract void setExcludeTestFile (File testFile)

Đặt tệp thử nghiệm loại trừ. Không đảm bảo rằng testFile tồn tại hoặc là một tệp.

Thông số
testFile File

setIncludeTestFile

public abstract void setIncludeTestFile (File testFile)

Đặt tệp thử nghiệm bao gồm. Không đảm bảo rằng testFile tồn tại hoặc là một tệp.

Thông số
testFile File