Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Đã cài đặt

public class InstalledInstrumentationsTest
extends Object implements IDeviceTest , IShardableTest , IMetricCollectorReceiver , IAutoRetriableTest , IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.InstalledI Kinh nguyệtTest


Chạy tất cả các thiết bị đo được tìm thấy trên thiết bị hiện tại.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

InstalledInstrumentationsTest ()

Phương pháp công khai

ITestDevice getDevice ()

Nhận thiết bị đang kiểm tra.

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Chạy các bài kiểm tra và báo cáo kết quả cho người nghe.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

IConfiguration đang sử dụng.

void setDevice ( ITestDevice device)

Tiêm thiết bị đang thử nghiệm.

void setMetricCollectors ( collectors) setMetricCollectors ( collectors)

Đặt danh sách IMetricCollector được xác định để chạy thử nghiệm.

boolean shouldRetry (int attemptJustExecuted, previousResults) shouldRetry (int attemptJustExecuted, previousResults)

Được ủy quyền từ ERROR(IRetryDecision#shouldRetry(IRemoteTest, int, List)/com.android.tradefed.retry.IRetryDecision#shouldRetry(com.android.tradefed.testtype.IRemoteTest,int,List) IRetryDecision#shouldRetry(IRemoteTest, int, List)) .

split (int shardCountHint)

Phiên bản thay thế của split() cũng cung cấp shardCount đang cố gắng chạy.

Các nhà xây dựng công cộng

Đã cài đặt

public InstalledInstrumentationsTest ()

Phương pháp công khai

getDevice

public ITestDevice getDevice ()

Nhận thiết bị đang kiểm tra.

Lợi nhuận
ITestDevice ITestDevice

chạy

public void run (TestInformation testInfo, 
        ITestInvocationListener listener)

Chạy các bài kiểm tra và báo cáo kết quả cho người nghe.

Thông số
testInfo TestInformation : Đối tượng TestInformation chứa thông tin hữu ích để chạy các bài kiểm tra.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener kết quả kiểm tra

Ném
DeviceNotAvailableException

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

IConfiguration đang sử dụng.

Thông số
configuration IConfiguration

setDevice

public void setDevice (ITestDevice device)

Tiêm thiết bị đang thử nghiệm.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice để sử dụng

setMetricCollectors

public void setMetricCollectors ( collectors)

Đặt danh sách IMetricCollector được xác định để chạy thử nghiệm.

Thông số
collectors

nên thử

public boolean shouldRetry (int attemptJustExecuted, 
         previousResults)

Được ủy quyền từ ERROR(IRetryDecision#shouldRetry(IRemoteTest, int, List)/com.android.tradefed.retry.IRetryDecision#shouldRetry(com.android.tradefed.testtype.IRemoteTest,int,List) IRetryDecision#shouldRetry(IRemoteTest, int, List)) . Quyết định xem có nên thử lại hay không. Đồng thời thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào để IRemoteTest được thử lại (Áp dụng bộ lọc, chuẩn bị chạy tiếp theo, v.v.).

Thông số
attemptJustExecuted int : Số lần thử mà chúng tôi vừa chạy.

previousResults : Danh sách TestRunResult của bài kiểm tra vừa chạy.

Lợi nhuận
boolean Đúng nếu chúng ta nên thử lại, Sai nếu không.

Ném
DeviceNotAvailableException

tách ra

public split (int shardCountHint)

Phiên bản thay thế của split() cũng cung cấp shardCount đang cố gắng chạy. Điều này rất hữu ích đối với một số người chạy thử nghiệm mà đôi khi không thể tự ý quyết định.

Thông số
shardCountHint int : số lượng phân đoạn đã cố gắng.

Lợi nhuận
tập hợp các bài kiểm tra phụ được thực hiện riêng biệt hoặc null nếu bài kiểm tra hiện không thể phân mảnh được