קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

JUnitRunUtil

public class JUnitRunUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.JUnitRunUtil


כיתת עוזר להפניית קריאה של IRemoteTest#run(TestInformation, ITestInvocationListener) לקריאת Test#run(TestResult) .

סיכום

בנאים ציבוריים

JUnitRunUtil ()

שיטות ציבוריות

static boolean runTest ( ITestInvocationListener listener, Test junitTest, String runName)
static boolean runTest ( ITestInvocationListener listener, Test junitTest)

בנאים ציבוריים

JUnitRunUtil

public JUnitRunUtil ()

שיטות ציבוריות

מבחן ריצה

public static boolean runTest (ITestInvocationListener listener, 
        Test junitTest, 
        String runName)

פרמטרים
listener ITestInvocationListener

junitTest Test

runName String

החזרות
boolean

זורק
DeviceNotAvailableException

מבחן ריצה

public static boolean runTest (ITestInvocationListener listener, 
        Test junitTest)

פרמטרים
listener ITestInvocationListener

junitTest Test

החזרות
boolean

זורק
DeviceNotAvailableException