JUnitRunUtil

public class JUnitRunUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.JUnitRunUtil


Một lớp trợ giúp để chuyển hướng lệnh gọi IRemoteTest#run(TestInformation, ITestInvocationListener) đến lệnh gọi Test#run(TestResult) .

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

JUnitRunUtil ()

Phương pháp công khai

static boolean runTest ( ITestInvocationListener listener, Test junitTest, String runName)
static boolean runTest ( ITestInvocationListener listener, Test junitTest)
static boolean runTest ( ITestInvocationListener listener, Test junitTest, String runName, TestInformation testInfo)

Nhà thầu xây dựng công cộng

JUnitRunUtil

public JUnitRunUtil ()

Phương pháp công khai

chạy thử

public static boolean runTest (ITestInvocationListener listener, 
        Test junitTest, 
        String runName)

Thông số
listener ITestInvocationListener

junitTest Test

runName String

Trả lại
boolean

Ném
DeviceNotAvailableException

chạy thử

public static boolean runTest (ITestInvocationListener listener, 
        Test junitTest)

Thông số
listener ITestInvocationListener

junitTest Test

Trả lại
boolean

Ném
DeviceNotAvailableException

chạy thử

public static boolean runTest (ITestInvocationListener listener, 
        Test junitTest, 
        String runName, 
        TestInformation testInfo)

Thông số
listener ITestInvocationListener

junitTest Test

runName String

testInfo TestInformation

Trả lại
boolean

Ném
DeviceNotAvailableException