Bản địaCăng thẳngTest

public class NativeStressTest
extends Object implements IDeviceTest , IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.NativeStressTest


Thử nghiệm chạy thử nghiệm căng thẳng gốc có thể thực thi được trên thiết bị nhất định.

Nó sử dụng NativeStressTestParser để phân tích số lần lặp lại đã hoàn thành và báo cáo các kết quả đó cho ITestInvocationListener s.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

NativeStressTest ()

Phương thức công khai

ITestDevice getDevice ()

Nhận thiết bị được kiểm tra.

String getModuleName ()

Chạy mô-đun thử nghiệm gốc của Android.

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

void setDevice ( ITestDevice device)

Tiêm thiết bị được kiểm tra.

void setModuleName (String moduleName)

Đặt chạy mô-đun kiểm tra mức độ căng thẳng gốc của Android.

nhà thầu công cộng

Bản địaCăng thẳngTest

public NativeStressTest ()

Phương thức công khai

getDevice

public ITestDevice getDevice ()

Nhận thiết bị được kiểm tra.

trả lại
ITestDevice ITestDevice

getModuleName

public String getModuleName ()

Chạy mô-đun thử nghiệm gốc của Android.

trả lại
String tên của mô-đun thử nghiệm gốc sẽ chạy hoặc null nếu không được đặt

chạy

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

Thông số
testInfo TestInformation : Đối tượng TestInformation chứa thông tin hữu ích để chạy thử nghiệm.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener của kết quả kiểm tra

ném
DeviceNotAvailableException

thiết bị

public void setDevice (ITestDevice device)

Tiêm thiết bị được kiểm tra.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice để sử dụng

setModuleName

public void setModuleName (String moduleName)

Đặt chạy mô-đun kiểm tra mức độ căng thẳng gốc của Android.

Thông số
moduleName String : Tên của mô-đun thử nghiệm gốc để chạy