Ồn àoKhôChạyKiểm tra

public class NoisyDryRunTest
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.NoisyDryRunTest


Chạy chạy khô ồn ào trên một tập tin lệnh.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

NoisyDryRunTest ()

Phương pháp công khai

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

void testSandboxCommand (String[] args)

Kiểm tra tải lệnh sandbox.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Ồn àoKhôChạyKiểm tra

public NoisyDryRunTest ()

Phương pháp công khai

chạy

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

Thông số
testInfo TestInformation : Đối tượng TestInformation chứa thông tin hữu ích để chạy thử nghiệm.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener của kết quả kiểm tra

Ném
DeviceNotAvailableException

kiểm traSandboxLệnh

public void testSandboxCommand (String[] args)

Kiểm tra tải lệnh sandbox.

Thông số
args String

Ném
ConfigurationException