Bài kiểm tra sơ khai

public class StubTest
extends Object implements IShardableTest , IConfigurationReceiver , IAbiReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.StubTest


Thực hiện thử nghiệm trống không-op.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String DNAE_MESSAGE

Nhà thầu xây dựng công cộng

StubTest ()

Phương pháp công cộng

IAbi getAbi ()
IConfiguration getConfiguration ()
boolean getRunTest ()
void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

void setAbi ( IAbi abi)
void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

split ()

Chia bài kiểm tra thành các phần có thể chạy riêng biệt.

String toString ()

Lĩnh vực

DNAE_MESSAGE

public static final String DNAE_MESSAGE

Nhà thầu xây dựng công cộng

Bài kiểm tra sơ khai

public StubTest ()

Phương pháp công cộng

getAbi

public IAbi getAbi ()

Trả lại
IAbi

lấy cấu hình

public IConfiguration getConfiguration ()

Trả lại
IConfiguration

getRunTest

public boolean getRunTest ()

Trả lại
boolean

chạy

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

Thông số
testInfo TestInformation : Đối tượng TestInformation chứa thông tin hữu ích để chạy thử nghiệm.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener của kết quả kiểm tra

Ném
DeviceNotAvailableException

setAbi

public void setAbi (IAbi abi)

Thông số
abi IAbi

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

Thông số
configuration IConfiguration

tách ra

public  split ()

Chia bài kiểm tra thành các phần có thể chạy riêng biệt.

Điều này phải mang tính quyết định và luôn trả về cùng một danh sách IRemoteTest cho cùng một đầu vào.

Điều này sẽ được gọi trước khi thực hiện kiểm tra, do đó các phần phụ thuộc được chèn vào (chẳng hạn như ITestDevice cho IDeviceTest s) có thể không có giá trị.

Trả lại
một tập hợp các bài kiểm tra phụ sẽ được thực hiện riêng biệt hoặc null nếu bài kiểm tra hiện không thể phân chia được

toString

public String toString ()

Trả lại
String