Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

UsbResetTest

public class UsbResetTest
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.UsbResetTest


Một IRemoteTest đặt lại USB của thiết bị và kiểm tra xem thiết bị có trực tuyến trở lại sau đó hay không.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

UsbResetTest ()

Phương pháp công khai

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Chạy các bài kiểm tra và báo cáo kết quả cho người nghe.

Các nhà xây dựng công cộng

UsbResetTest

public UsbResetTest ()

Phương pháp công khai

chạy

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Chạy các bài kiểm tra và báo cáo kết quả cho người nghe.

Thông số
testInfo TestInformation : Đối tượng TestInformation chứa thông tin hữu ích để chạy các bài kiểm tra.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener kết quả kiểm tra

Ném
DeviceNotAvailableException