UsbResetTest

public class UsbResetTest
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.UsbResetTest


یک IRemoteTest که USB دستگاه را بازنشانی می‌کند و بررسی می‌کند که آیا دستگاه بعداً آنلاین می‌شود یا خیر.

خلاصه

سازندگان عمومی

UsbResetTest ()

روش های عمومی

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

تست ها را اجرا می کند و نتیجه را به شنونده گزارش می دهد.

سازندگان عمومی

UsbResetTest

public UsbResetTest ()

روش های عمومی

اجرا کن

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

تست ها را اجرا می کند و نتیجه را به شنونده گزارش می دهد.

مولفه های
testInfo TestInformation : شی TestInformation حاوی اطلاعات مفید برای اجرای تست ها.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener نتایج آزمون

پرتاب می کند
DeviceNotAvailableException