UsbResetTest

public class UsbResetTest
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.UsbResetTest


IRemoteTest đặt lại USB của thiết bị và kiểm tra xem thiết bị có trực tuyến trở lại sau đó hay không.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

UsbResetTest ()

Phương pháp công cộng

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

Nhà thầu xây dựng công cộng

UsbResetTest

public UsbResetTest ()

Phương pháp công cộng

chạy

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

Thông số
testInfo TestInformation : Đối tượng TestInformation chứa thông tin hữu ích để chạy thử nghiệm.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener của kết quả kiểm tra

Ném
DeviceNotAvailableException