קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

UsbResetTest

public class UsbResetTest
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.UsbResetTest


IRemoteTest את ה-USB של המכשיר ובודק אם המכשיר חוזר לאינטרנט לאחר מכן.

סיכום

בנאים ציבוריים

UsbResetTest ()

שיטות ציבוריות

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

מפעיל את הבדיקות ומדווח על התוצאות למאזין.

בנאים ציבוריים

UsbResetTest

public UsbResetTest ()

שיטות ציבוריות

לָרוּץ

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

מפעיל את הבדיקות ומדווח על התוצאות למאזין.

פרמטרים
testInfo TestInformation : אובייקט TestInformation המכיל מידע שימושי להפעלת בדיקות.

listener ITestInvocationListener : ה- ITestInvocationListener של תוצאות הבדיקה

זורק
DeviceNotAvailableException