Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

MangDnaeLỗi

public class CarryDnaeError
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.junit4.CarryDnaeError


ERROR(/RuntimeException) mang DeviceNotAvailableException thông qua khung JUnit4.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

CarryDnaeError ( DeviceNotAvailableException e)

Phương thức công khai

DeviceNotAvailableException getDeviceNotAvailableException ()

Trả về DeviceNotAvailableException do trình bao bọc này mang theo.

nhà thầu công cộng

MangDnaeLỗi

public CarryDnaeError (DeviceNotAvailableException e)

Thông số
e DeviceNotAvailableException

Phương thức công khai

getDeviceNotAvailableException

public DeviceNotAvailableException getDeviceNotAvailableException ()

Trả về DeviceNotAvailableException do trình bao bọc này mang theo.

trả lại
DeviceNotAvailableException