Mang theoDnaeLỗi

public class CarryDnaeError
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.junit4.CarryDnaeError


RuntimeException nội bộ để mang DeviceNotAvailableException thông qua khung JUnit4.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

CarryDnaeError ( DeviceNotAvailableException e)

Phương pháp công khai

DeviceNotAvailableException getDeviceNotAvailableException ()

Trả về DeviceNotAvailableException được bao bọc bởi trình bao bọc này.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Mang theoDnaeLỗi

public CarryDnaeError (DeviceNotAvailableException e)

Thông số
e DeviceNotAvailableException

Phương pháp công khai

getDeviceNotAvailableException

public DeviceNotAvailableException getDeviceNotAvailableException ()

Trả về DeviceNotAvailableException được bao bọc bởi trình bao bọc này.

Trả lại
DeviceNotAvailableException